Tin tức & sự kiện

26/07/2023

TOW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2023

TOW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

23/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 19/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2023

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/05/2023

TOW sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2023.

28/04/2023

TOW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TOW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 15 tỷ đồng.

13/04/2023

TOW: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

TOW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

TOW: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/3/2023

24/03/2023

TOW: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

TOW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

TOW: Trịnh Công Đoàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 7,800 CP

06/03/2023

TOW: Nguyễn Thị Nguyệt Quế - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 55,466 CP

14/02/2023

TOW: Khưu Thị Ngân Huỳnh - người có liên quan đến Khác - đã bán 41,800 CP

14/02/2023

TOW: Trần Quang Anh Tuấn - Khác - đã bán 13,666 CP

07/02/2023

TOW: Trịnh Công Đoàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

07/02/2023

TOW: Trần Quang Anh Tuấn - Trợ lý thư ký - đăng ký bán 13,666 CP

07/02/2023

TOW: Trần Quang Anh Tuấn - Khác - đăng ký bán 13,666 CP