Tin tức & sự kiện

02/02/2023

TOW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/02/2023

TOW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

TOW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

TOW: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 30/9/2022

29/07/2022

TOW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TOW: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ quản lý Công ty

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 16/06/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

TOW: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp

19/05/2022

TOW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

TOW: Nghị quyết ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

05/05/2022

TOW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Điều lệ Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022