Tin tức & sự kiện

30/07/2022

TOW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

TOW: Thay đổi nhân sự

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 16/06/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

TOW: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp

19/05/2022

TOW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

TOW: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

TOW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TOW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

TOW: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

TOW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

TOW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Giao dịch bổ sung - 143,572 CP

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Lúc 13 giờ 30 ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Các nội dung khác

11/03/2022

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

TOW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/01/2022

TOW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021