Tin tức & sự kiện

27/07/2022

TQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,627 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 46,27%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phần được nhận 4.627 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/05/2022

TQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

TQN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

25/04/2022

TQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

TQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

TQN: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

TQN: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Các nội dung theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

24/02/2022

TQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/02/2022

TQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/02/2022

TQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

Cổ tức tiền mặt cao nhất 2021 thuộc về cổ phiếu nào?

Năm 2021, có hơn 410 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) và 420 doanh nghiệp UPCoM thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, theo dữ liệu VietstockFinance.

16/07/2021

TQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/07/2021

TQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

11/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,228 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 22,28%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phần được nhận 2.228 đồng) (trong trường hợp cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 28/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/05/2021

TQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/04/2021

TQN: Thay đổi nhân sự

08/04/2021

TQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Các nội dung theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành