Tin tức & sự kiện

17/08/2023

TQW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

08/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 360 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 360 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 31/08/2023 và phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
· Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.năm 2022

08/08/2023

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2023

TQW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

31/07/2023

TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TQW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 6,4% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

29/03/2023

TQW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

TQW: Báo cáo thường niên 2022

16/03/2023

TQW: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

TQW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

02/02/2023

TQW: Quyết định Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

16/01/2023

TQW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

TQW: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

18/08/2022

TQW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

08/08/2022

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
· Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/08/2022

TQW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị doanh nghiệp

01/08/2022

TQW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

12/07/2022

TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022