Tin tức & sự kiện

18/08/2022

TQW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
· Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/08/2022

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/08/2022

TQW: Thay đổi nhân sự

12/07/2022

TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/04/2022

TQW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

TQW: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

TQW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

TQW: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 7h00 ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
+ Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/02/2022

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2022

TQW: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

18/01/2022

TQW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/12/2021

TQW: Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

09/12/2021

TQW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/08/2021

TQW: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

11/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 30/08/2021 và phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
· Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

06/08/2021

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/07/2021

TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/06/2021

TQW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021