DNSE Detail Stock TQW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

TQW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

78.61 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.80 tỷ

Doanh thu

73.82 tỷ

0.27%

649.45

0

0

0%

6.22%

4.40%

31.61%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang

68.66%

Nguyễn Hữu Tuấn

9.12%

Hoàng Quang Huy

9.12%

Khác

13.10%

Tin tức & Sự kiện