Tin tức & sự kiện

12/09/2023

TRS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/08/2023

Giao dịch bổ sung - 907,207 CP

23/08/2023

TRS: Ngày 30/08/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

17/08/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 907,207 CP

16/08/2023

TRS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 907,207 cổ phiếu

11/08/2023

TRS: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

07/08/2023

TRS: Điều lệ tổ chức hoạt động

27/07/2023

TRS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

27/07/2023

TRS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

20/07/2023

TRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần). Người sở hữu phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

13/07/2023

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

06/07/2023

TRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

06/07/2023

TRS: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

23/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1500 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1500 đồng/CP

21/06/2023

TRS: Nguyễn Tuấn Phong - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 177,712 CP

21/06/2023

TRS: Trần Việt Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 59,500 CP

16/06/2023

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/06/2023

TRS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2023

TRS sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 23/06/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2022 bằng tiền mặt của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS).