Tin tức & sự kiện

28/12/2022

TRS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

TRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

TRS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 11/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng công ty, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua các tờ trình:
· Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
· Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

28/04/2022

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

TRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/04/2022

TRS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

TRS: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

TRS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/04/2022

TRS: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

TRS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

Giao dịch bổ sung - 591,644 CP

10/03/2022

TRS: Ngày 17/03/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

02/03/2022

TRS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 591,644 cổ phiếu

09/02/2022

TRS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

09/02/2022

TRS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/01/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông 15%/ cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/01/2022

TRS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu