Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 TS4 - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

22/10/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/10/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

TS4: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

03/08/2022

TS4: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

21/07/2022

TS4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

TS4: Báo cáo thường niên 2021

01/07/2022

TS4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

TS4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

TS4 kỳ vọng chặn đứng chuỗi thua lỗ trong 2022

CTCP Thủy sản Số 4 (UPCoM: TS4) đặt mục tiêu năm 2022 có doanh thu 90 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1 tỷ đồng. Công ty này đã thua lỗ 3 năm liên tiếp 2019-2021, riêng năm 2021 lỗ 48 tỷ đồng.

02/06/2022

TS4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS4 của CTCP Thủy sản số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ ghi cụ thể trong thư mời họp Quý cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ ghi cụ thể trong thư mời họp Quý cổ đông
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
Tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4: www.seafoodno4.com chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

13/05/2022

TS4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TS4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

TS4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

TS4: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

22/04/2022

TS4: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021