DNSE Detail Stock TS4

UPCOM: CTCP Thủy sản Số 4

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

TS4

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

19.26 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-5.02 tỷ

Doanh thu

29.60 tỷ

0.04%

-312.86

0

-0.19

0%

0.98%

-1.67%

2.67%

-103.21%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

27.08%

Nguyễn Văn Lực

24.99%

Thái Cường

9.38%

Đỗ Thanh Nga

4.93%

Khác

33.62%

Tin tức & Sự kiện