Tin tức & sự kiện

16/01/2023

TSD: Giải trình chậm công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán

29/12/2022

TSD: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/10/2022

TSD: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Văn Long

01/08/2022

TSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/04/2022

TSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

TSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty (29 Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – Nghệ An)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

01/04/2022

TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

TSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

TSD: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

23/03/2022

TSD: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

TSD: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/03/2022

TSD: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

TSD: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

TSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/01/2022

TSD: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS - đã bán 2,000 CP

05/01/2022

TSD: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS - đăng ký bán 2,000 CP

16/12/2021

TSD: Thay đổi người công bố thông tin

16/12/2021

TSD: Thay đổi người công bố thông tin

29/11/2021

TSD: Thay đổi nhân sự