Tin tức & sự kiện

31/07/2023

TSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

TSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TSD - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

18/04/2023

TSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Hòn Ngư – 228 Bình Minh – thị xã Cửa Lò – Nghệ An
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

TSD: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

06/04/2023

TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

TSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

TSD: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

TSD: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/03/2023

TSD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

23/03/2023

TSD: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

21/03/2023

TSD: Báo cáo tài chính năm 2022

15/02/2023

TSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/02/2023

TSD: Thay đổi nhân sự

30/01/2023

TSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

TSD: Giải trình chậm công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán

29/12/2022

TSD: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/10/2022

TSD: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Văn Long

01/08/2022

TSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022