Tin tức & sự kiện

19/09/2022

TTH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

24/08/2022

TTH rời diện cảnh báo từ 25/08

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 25/08.

24/08/2022

TTH: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

24/08/2022

TTH: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

18/08/2022

TTH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

TTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

TTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TTH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

TTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

TTH: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ

23/05/2022

TTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

TTH: CBTT Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT

10/05/2022

TTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
          - Nội dung họp: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/04/2022

TTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

TTH: Giải trình về việc cổ phiếu TTH bị đưa vào diện bị cảnh báo

22/04/2022

TTH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

TTH: Thay đổi nhân sự