Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 TTS - Lợi nhuận giảm 69,5% trong năm 2022.

19/01/2023

TTS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/10/2022

TTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

Một doanh nghiệp thép bất ngờ báo lãi gấp 3.6 lần cùng kỳ

CTCP Cán Thép Thái Trung (UPCoM: TTS) vẫn báo lãi tăng mạnh trong quý 3/2022 mặc dù ngành thép đang bước vào giai đoạn thoái trào.

11/08/2022

TTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

TTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

TTS: Ký hợp đồng kiểm toán

27/04/2022

TTS: Thông báo thay đổi nhân sự

27/04/2022

TTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

TTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

TTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

TTS: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTS của CTCP Cán thép Thái Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:
- Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2021 đến 31/12/2021, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất, sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021, Kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

16/03/2022

TTS: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

TTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/01/2022

TTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

TTS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

01/12/2021

TTS: Thông báo nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Phạm Thế Dũng