TTS: Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

TTS: Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TTS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/02/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2023.

HNX