BCTC 2023 TTS - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 8,45% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,76% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 24%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 23,65%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,74%.
  • Chi phí tài chính tăng nhẹ 0,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,27%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 7,47%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 508 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 32,67% và chi phí quản lý giảm 15,93%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây