Tin tức & sự kiện

13/09/2022

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

TTT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/08/2022

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

TTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

TTT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2022

30/06/2022

TTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

Giai đoạn 2022-2026, TTT đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân hơn 20% mỗi năm

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn 2022-2026 tăng trưởng bình quân mỗi năm lần lượt gần 7% và hơn 20%.

23/06/2022

TTT: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

TTT: Thư đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 và Sơ yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Văn Quang

20/06/2022

TTT: Thư đề cử ứng viên bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và Sơ yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Văn Quang

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

TTT: Thư đề cử ứng viên bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia

01/06/2022

TTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi bà Tây Ninh (địa chỉ: Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) và đăng trên website http://tanitour.com.vn.
          - Nội dung họp: - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Kế hoạch tài chính năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026;
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2022;
- Thông qua tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
- Một số nội dung khác có liên quan.

13/05/2022

TTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị