DNSE Detail Stock TTT

HNX: CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Dịch vụ hỗ trợ khác

logo

TTT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

146 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

17.88 tỷ

Doanh thu

124 tỷ

93.66%

3,911.54

0

0.22

0%

4.92%

4.41%

8.05%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Địa Cầu

24.5%

Công ty TNHH OLYMPIA

24%

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương

20%

Nguyễn Thị Hạnh

12.88%

Khác

18.62%

Tin tức & Sự kiện