Tin tức & sự kiện

19/09/2022

TTZ: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

15/09/2022

TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/09/2022

TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 01 không thành công

09/09/2022

TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

19/08/2022

TTZ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/08/2022

TTZ: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

TTZ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bích Thủy

16/08/2022

TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

TTZ: Giải trình về việc duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty

04/08/2022

TTZ: Báo cáo thường niên 2021

03/08/2022

TTZ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

11/07/2022

TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty.)

03/06/2022

TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

TTZ: Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/05/2022

TTZ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/05/2022

TTZ: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

13/05/2022

TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu

13/05/2022

TTZ: Quyết định duy trì diện bị kiểm soát