DNSE Detail Stock TTZ

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Vận tải hàng hóa đường bộ

logo

TTZ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

13.63 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.05 tỷ

Doanh thu

3.74 tỷ

0.23%

-138.76

0

0

0%

-1.59%

-1.38%

19.15%

1.52%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Thu

20.76%

Huỳnh Văn Quảng

10.39%

Nguyễn Thị Bích Thủy

5.1%

Nguyễn Thị Bảo Linh

4.8%

Khác

58.95%

Tin tức & Sự kiện