DNSE Detail Stock TUG

UPCOM: CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

TUG

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

TUG

0.00%

15/05/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

TUG

+3.89%

09/11/2023

TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

TUG

0.00%

25/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

TUG

14/07/2023

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TUG

0.00%

14/07/2023

TUG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

TUG

0.00%

13/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TUG

-7.01%

11/07/2023

TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

TUG

0.00%

07/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TUG

0.00%

06/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TUG

0.00%

04/07/2023

TUG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TUG

0.00%

28/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TUG

0.00%

26/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TUG

0.00%

26/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TUG

-2.44%

15/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TUG

0.00%

01/06/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TUG

0.00%

01/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TUG

12/05/2023

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TUG

+17.61%

09/05/2023

TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TUG

0.00%

28/04/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TUG

0.00%

27/04/2023