Tin tức & sự kiện

25/07/2023

TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 08/08/2023. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.năm 2022

14/07/2023

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2023

TUG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

11/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2023

TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

06/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2023

TUG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2023

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
          - Thời gian họp: Ngày 26/06/2023

09/05/2023

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/04/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2023

TUG: Báo cáo thường niên 2022