DNSE Detail Stock TUG

UPCOM: CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

TUG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.49 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.76 tỷ

Doanh thu

94.60 tỷ

0.26%

3,244.59

0

0.49

0%

19.78%

14.83%

21.14%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cảng Hải Phòng

60%

Cao Trung Ngoan

25%

Dương Tuấn Hải

9.41%

Trần Quang Thịnh

8.18%

Khác

-2.59%

Tin tức & Sự kiện