Tin tức & sự kiện

09/09/2022

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

TV1: Công bố ký kết hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

04/08/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

28/07/2022

TV1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

TV1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Hợp nhất)

07/05/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Công ty mẹ)

08/04/2022

TV1: Thông báo về việc đưa cổ phiếu TV1 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gửi đến từng cổ đông đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pecc1.com.vn

11/03/2022

TV1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

TV1: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/01/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý 4/2021 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

11/01/2022

TV1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

02/11/2021

TV1: Báo cáo tài chính Quý 3/ 2021 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

14/10/2021

TV1: Thay đổi nhân sự

22/09/2021

TV1: Thay đổi nhân sự

07/09/2021

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)

07/09/2021

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

03/08/2021

TV1: Ký hợp đồng kiểm toán