Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TV1: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank - chi nhánh Thăng Long

06/01/2023

TV1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/11/2022

TV1: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

01/11/2022

TV1: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

13/10/2022

TV1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Việt Khoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

09/09/2022

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

TV1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

TV1: Công bố ký kết hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

04/08/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

28/07/2022

TV1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

TV1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Hợp nhất)

06/05/2022

TV1: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Công ty mẹ)

18/04/2022

TV1: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

TV1: Thông báo về việc đưa cổ phiếu TV1 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

06/04/2022

TV1: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

06/04/2022

TV1: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gửi đến từng cổ đông đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pecc1.com.vn

11/03/2022

TV1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

TV1: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022