DNSE Detail Stock TV1

UPCOM: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

TV1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

609 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

61.07 tỷ

Doanh thu

515 tỷ

11.97%

2,288.05

0

0.34

-0.76%

17.66%

5.46%

31.92%

111.55%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

54.34%

Lê Minh Hà

14.2%

Vũ Thị Thanh Hương

2.18%

Đỗ Việt Khoa

1.41%

Khác

27.87%

Tin tức & Sự kiện