Tin tức & sự kiện

01/02/2024

Một công ty xây lắp điện vừa bị Ủy ban Chứng khoán phạt do vướng nhiều vi phạm

31/01/2024

Vi phạm công bố thông tin, một doanh nghiệp bị phạt 260 triệu đồng

31/01/2024

TV6 bị xử phạt lên tới 260 triệu đồng

31/01/2024

UBCKNN xử phạt một công ty xây lắp điện 260 triệu đồng

23/12/2023

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 7 liên tục với quy mô gần 2.700 tỷ đồng

12/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12

31/08/2023

TV6: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 150,000 CP

23/08/2023

TV6: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/08/2023

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 175,000 CP

03/08/2023

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 170,000 CP

02/08/2023

TV6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 150,000 CP

11/07/2023

TV6: Bổ sung tài liệu đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và đính chính Biên bản kiểm phiếu

06/07/2023

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 150,000 CP

04/07/2023

TV6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/07/2023

TV6: Báo cáo thường niên 2022

13/06/2023

TV6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV6 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
+ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2023

24/05/2023

TV6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023