Tin tức & sự kiện

17/08/2022

TVD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

TVD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TVD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

TVD: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (phòng Thống kê - Kế toán – Tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/05/2022

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

28/04/2022

TVD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TVD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

TVD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

TVD: Nghị quyết HDQT v.v hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

08/04/2022

TVD: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

TVD: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

TVD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất - kinh danh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2021 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2022;
+ Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

02/03/2022

TVD: Thay đổi nhân sự

01/03/2022

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

TVD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

TVD: Báo cáo tài chính quý 4/2021