Tin tức & sự kiện

07/09/2022

TVN: Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty Redstar

01/09/2022

TVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

TVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

TVN: Công bố thông tin giải thể công ty liên doanh liên kết

30/07/2022

TVN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

TVN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

TVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

TVN: Ký hợp đồng kiểm toán

30/05/2022

TVN: Thay đổi nhân sự

27/05/2022

TVN: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nghiêm Xuân Đa

27/05/2022

TVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

19/04/2022

TVN: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/04/2022

TVN: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVN của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Sẽ được Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo sau;

09/03/2022

TVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

TVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/02/2022

TVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/02/2022

TVN: Báo cáo tài chính quý 4/2021