DNSE Detail Stock TVN

UPCOM: Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Sản xuất và chế biến thép

logo

TVN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,966 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-285.69 tỷ

Doanh thu

29,476 tỷ

11.14%

-421.37

0

1.33

-75.26%

-3.23%

-1.25%

3.11%

92.34%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Công thương

93.93%

Khác

6.07%

Tin tức & Sự kiện