Tin tức & sự kiện

12/10/2022

UPC: Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin

12/10/2022

UPC: Bổ nhiệm lại Ông Hoàng Văn Thao giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu - P.Thắng Tam - TP.Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 15/09/2022 vào lúc 8h00 đến 16h00 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình giấy tờ pháp lý.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

UPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/08/2022

UPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/05/2022

UPC: Ông Nguyễn Phương Hướng được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng thay Bà Vũ Thị Huế từ 16/05/2022

05/05/2022

UPC: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

05/05/2022

UPC: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

26/04/2022

UPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

UPC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

UPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Một số vấn đề khác (nếu có).

29/03/2022

UPC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

UPC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

11/03/2022

UPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

UPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/01/2022

UPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/11/2021

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc - đã mua 22,500 CP

22/11/2021

UPC: Sái Thị Hồng Hoa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 3,000 CP