UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 145,000 CP

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 145,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Hữu Hiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: UPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 934,224 CP (tỷ lệ 27.48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 145,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,079,224 CP (tỷ lệ 31.74%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2023.

HNX