Tin tức & sự kiện

28/07/2022

V15: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/05/2022

V15: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

27/07/2021

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/06/2021

V15: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

14/08/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

21/07/2015

Giao dịch lần đầu - 10,000,000 CP

14/07/2015

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CP

13/07/2015

Hủy niêm yết cổ phiếu

13/07/2015

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

27/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

11/05/2015

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

05/01/2015

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

11/12/2014

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

03/04/2014

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát


18/02/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

26/03/2013

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo


Căn cứ Điểm 1 Điều 12 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu V15 vào diện bị cảnh báo như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

-          Mã chứng khoán: V15;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 26/03/2013;

-          Lý do bị cảnh báo: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm (- 11,235,182,358 đồng) sau khi xem xét các ý kiến của kiểm toán;

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu V15 ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

01/02/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

23/02/2012

Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP

08/11/2010

Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP