Tin tức & sự kiện

24/05/2022

V15: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

27/07/2021

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/06/2021

V15: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

14/08/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

21/07/2015

Giao dịch lần đầu - 10,000,000 CP

14/07/2015

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CP

13/07/2015

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

13/07/2015

Hủy niêm yết cổ phiếu

27/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

11/05/2015

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

05/01/2015

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

11/12/2014

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

03/04/2014

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát


18/02/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

26/03/2013

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo


Căn cứ Điểm 1 Điều 12 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu V15 vào diện bị cảnh báo như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

-          Mã chứng khoán: V15;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 26/03/2013;

-          Lý do bị cảnh báo: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm (- 11,235,182,358 đồng) sau khi xem xét các ý kiến của kiểm toán;

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu V15 ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

01/02/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

23/02/2012

Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP

08/11/2010

Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP

08/11/2010

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP

Căn cứ thông báo số 4023/TB-VSD ngày 29/10/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2010

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2010

- Lý do và mục đích : 1.Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Số lượng phát hành : 3.000.000 cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không hết, Hội đồng quản trị Công ty chủ động phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.155 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách, số lượng quyền của cổ đông A nhận được là 1.155 quyền, theo nguyên tắc thực hiện quyền nêu trên số cổ phần cổ đông A được mua là: 1.155 x (1/2)=577,5 cổ phần. Tuy nhiên do việc làm tròn xuống nên số lượng cổ phần mà cổ đông A được mua thêm là 577 cổ phần.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/11/2010 đến ngày 14/12/2010

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 22/11/2010 đến ngày 20/12/2010

- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần

- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở chính CTCP Xây dựng số 15 vào các ngày làm việc trong tuần trong khoảng thời gian như đã thông báo nêu trên (địa chỉ: Số 53 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

* Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- Tên chủ tài khoản : CTCP Xây dựng Số 15

- Số tài khoản1603 14851 003357

- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng Eximbank Việt Nam – CN Hải Phòng.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 10/12/2010

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Xây dựng số 15 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2010 (địa chỉ: Số 53 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), xuất trình chứng minh nhân dân.