Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

11/07/2023

V15: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

V15: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

V15: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

V15: Thông báo về trạng thái chứng khoán

28/07/2022

V15: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/05/2022

V15: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

27/07/2021

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/06/2021

V15: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

14/08/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

V15: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

10/07/2015

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

10/07/2015

Giao dịch lần đầu - 10,000,000 CP

06/07/2015

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CP

18/06/2015

Hủy niêm yết cổ phiếu

22/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 của CTCP Xây dựng số 15 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

07/05/2015

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

30/12/2014

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

10/12/2014

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo