Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 V21 - Lợi nhuận giảm 80,57% trong 2022.

17/01/2023

V21: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/01/2023

V21: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

V21: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC

28/12/2022

V21: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

28/12/2022

V21: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

28/12/2022

V21: Thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC

28/12/2022

V21: Thanh lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

24/10/2022

V21: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

V21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

V21: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

V21: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

V21: Công bố thông tin về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của V21

23/06/2022

V21: Điều chỉnh tỷ lệ SHNN

23/06/2022

V21: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài

31/05/2022

V21: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

31/05/2022

V21: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

V21: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Vũ Đức Hạnh

27/05/2022

V21: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/05/2022

V21: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022