Tin tức & sự kiện

16/08/2022

V21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

V21: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

V21: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

V21: Công bố thông tin về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của V21

23/06/2022

V21: Điều chỉnh tỷ lệ SHNN

31/05/2022

V21: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

V21: Thay đổi nhân sự

27/05/2022

V21: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

11/05/2022

V21: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

V21: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

V21: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/05/2022

V21: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

V21: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

V21: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

V21: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

07/04/2022

V21: Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

31/03/2022

V21: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

V21: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V21 của CTCP Vinaconex 21 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty.