Tin tức & sự kiện

18/08/2022

VBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

VBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VBC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Nhựa, Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

VBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

VBC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

Ngày 11/06, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/06/2022.

13/06/2022

VBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

VBC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 223/TB-VBC, ngày 06/06/2022

08/06/2022

VBC: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

07/06/2022

VBC: Hủy ngày đăng ký đăng ký cuối cùng theo thông báo ngày 11/5/2022

01/06/2022

VBC: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

18/05/2022

VBC: Nghị quyết v/v trả cổ tức năm 2021

06/05/2022

VBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VBC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VBC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN

15/04/2022

VBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

VBC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

VBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh – số 18, đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

23/03/2022

VBC: Tài liệu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản