Tin tức & sự kiện

09/01/2023

VBG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/12/2022

VBG: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

VBG: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Lê Đức Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

13/07/2022

VBG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

VBG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/04/2022

VBG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

VBG: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

VBG: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

VBG: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

VBG: Báo cáo tài chính năm 2021

24/01/2022

VBG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/12/2021

VBG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

05/07/2021

VBG: Thay đổi nhân sự

18/05/2021

VBG: Báo cáo thường niên 2020

14/05/2021

VBG: Thay đổi người công bố thông tin

13/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B, Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/05/2021

VBG: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

10/05/2021

VBG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2021

VBG: Thay đổi nhân sự