Tin tức & sự kiện

19/09/2022

VC9: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu VC9 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

26/08/2022

VC9: Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường

26/08/2022

VC9: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

VC9: Nghị Quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9- VC9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2022 (thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9. Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

12/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9- VC9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2022 (thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9. Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

04/08/2022

VC9: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022

VC9: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

29/07/2022

VC9: Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/07/2022

VC9: Công bố thông tin về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài

26/07/2022

VC9: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

26/07/2022

VC9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VC9: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VC9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/06/2022

VC9: Ban hành diều lệ sửa đổi của Công ty

01/06/2022

VC9: Công văn giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

30/05/2022

VC9: Thay đổi địa chỉ website của Công ty

18/05/2022

VC9: Thay đổi nhân sự

18/05/2022

VC9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát