Tin tức & sự kiện

17/08/2022

VCM: Giải trình chênh lệch KQKD bán niên 2022 so với cùng kỳ 2021

10/08/2022

VCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VCM: Thay đổi nhân sự

21/07/2022

VCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

VCM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

VCM: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCM của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/5/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 30/05/2022 tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

06/05/2022

VCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2022

VCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

VCM: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

VCM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

VCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

VCM: Thay đổi nhân sự

31/03/2022

VCM: Sơ yếu lỷ lịch nhân sự ĐHĐCĐ 2022

31/03/2022

VCM: Sơ yếu lý lịch nhân sự đại hội đồng cổ đông năm 2022

31/03/2022

VCM: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

VCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCM của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 29/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.
          - Nội dung họp: Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

24/02/2022

VCM: Báo cáo tài chính năm 2021