DNSE Detail Stock VCM

HNX: CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Dịch vụ nhân sự và việc làm

logo

VCM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

35.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.42 tỷ

Doanh thu

33.18 tỷ

41.93%

805.04

0

-0.08

219.38%

3.53%

2.74%

19.54%

6.64%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP BV Asset

24.68%

CTCP TG Capital

24%

Nguyễn Tiến Đạt

10%

Thân Thế Hà

7.02%

Khác

34.30%

Tin tức & Sự kiện