Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán Công ty, địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

08/09/2022

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

VCW: Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/08/2022

VCW: Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 Đợt 1

12/08/2022

VCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

VCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

VCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

VCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

VCW: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

VCW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức Giám Đốc - Ông Lê Văn Thắng đạm nhận chức Phó Giám Đốc

17/06/2022

VCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính – Kế toán công ty (xóm Vật Lại – xã Thịnh Minh – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình) bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

VCW: Công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

19/05/2022

VCW: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

20/04/2022

VCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

VCW: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).

04/03/2022

VCW: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

VCW: Công bố thông tin về xử phạt vi phạm hành chính về thuế