Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VCW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

23/12/2022

VCW: Bà Đinh Thị Thùy Dương đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

21/10/2022

VCW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

VCW: Công bố thông tin về giao dịch với Người có liên quan

14/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán Công ty, địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

08/09/2022

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

VCW: Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/08/2022

VCW: Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 Đợt 1

12/08/2022

VCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

VCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

VCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

VCW: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

VCW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức Giám Đốc - Ông Lê Văn Thắng đạm nhận chức Phó Giám Đốc

17/06/2022

VCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính – Kế toán công ty (xóm Vật Lại – xã Thịnh Minh – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình) bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

VCW: Công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

19/05/2022

VCW: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

20/04/2022

VCW: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

VCW bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Trung là Trưởng BKS thay thế cho ông Nguyễn Việt Hà từ nhiệm từ 19/04/2022.