DNSE Detail Stock VCW

UPCOM: CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

VCW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,385 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-25.83 tỷ

Doanh thu

578 tỷ

7.31%

-344.43

0

0.33

0%

-1.95%

-0.72%

27.68%

197.17%

-

1.67%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Hạ tầng Gelex

62.46%

Công ty TNHH Nước sạch REE

35.95%

Khác

1.59%

Tin tức & Sự kiện