Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VCX - Lợi nhuận giảm 73,99% trong 2022.

16/01/2023

VCX: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/10/2022

VCX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

VCX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

VCX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

VCX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

VCX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/06/2022

VCX: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

VCX: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Thanh Hương - Trưởng ban kiểm soát

05/05/2022

VCX: Bà Nguyên Thị Nam là Thành viên BKS thay thế cho bà Đặng Thị Thanh Hương từ 30/04/2022

05/05/2022

VCX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VCX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VCX: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

VCX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCX của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/04/2022 (thứ 7)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình – tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

29/03/2022

VCX: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

VCX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

VCX: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần của CTCP Xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu

07/03/2022

VCX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/01/2022

VCX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021