DNSE Detail Stock VCX

UPCOM: CTCP Xi măng Yên Bình

Sản xuất xi măng

logo

VCX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

103 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.70 tỷ

Doanh thu

793 tỷ

3.80%

403.50

0

0.18

-61.75%

4.97%

1.69%

3.63%

142.22%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc

64.86%

Mã Đề Thuấn

15.29%

Khác

19.85%

Tin tức & Sự kiện