Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/09/2022

VDB: Ngày 03/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 788,728 CP

06/09/2022

VDB: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 788,728 cổ phiếu

22/08/2022

VDB: Điều lệ công ty sửa đổi

17/08/2022

VDB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2022

VDB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/07/2022

VDB: Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước

20/07/2022

VDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, ông A sẽ nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm lần lượt tương ứng là (195x10/100)=19,5 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế ông A nhận được là 19 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức lao động – Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

07/07/2022

VDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

07/07/2022

VDB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

22/06/2022

VDB: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

VDB: Bổ nhiệm Ông Phương Anh Dũng giữ chức Phó Giám Đốc từ 01/06/2022

24/05/2022

VDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,494 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 24,94%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Vận tải và chế biến Than Đông Bắc từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/05/2022

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

VDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

05/05/2022

VDB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh