DNSE Detail Stock VDB

UPCOM: CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc

Khai thác than

logo

VDB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7.81 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.46 tỷ

Doanh thu

5,094 tỷ

6.39%

5,929.61

0

0

0%

41.98%

4.71%

5.66%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đông Bắc

51%

CTCP Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc

10%

Công ty TNHH Phương Sơn

6.06%

Khác

32.94%

Tin tức & Sự kiện