Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 VDL - Một năm đi lùi.

16/01/2023

VDL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

VDL: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/12/2022

VDL: Bổ sung cổ phiếu VDL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

30/11/2022

VDL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/11/2022

VDL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/10/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

07/10/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

VDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/09/2022

VDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

17/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông 2022

04/08/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 1/2022