Tin tức & sự kiện

07/09/2022

VDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

17/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022

04/08/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VDL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

03/08/2022

Vilico gom 5.4 triệu cp của doanh nghiệp sản xuất rượu vang Đà Lạt

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) trở thành cổ đông lớn tại CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL) sau khi mua 5.4 triệu cp (38.3%).

29/07/2022

VDL: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 5,613,217 CP

21/07/2022

VDL: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 5,613,217 CP

18/07/2022

VDL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

VDL: Báo cáo thường niên 2021

05/07/2022

VDL: Báo cáo tài chính năm 2021

05/07/2022

VDL: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

28/06/2022

VDL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/06/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

VDL: Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.