Tin tức & sự kiện

14/11/2022

VE3: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/10/2022

VE3: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/09/2022

VE3: Giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

16/09/2022

VE3: Biên bản họp HĐQT

16/09/2022

VE3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

VE3: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo bán niên năm 2022 sau và trước kiểm toán

24/08/2022

VE3: Giải trỉnh chênh lệch lợi nhuận BC bán niên năm 2022 sau và trước kiểm toán

16/08/2022

VE3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

VE3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VE3: VSD điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán VE3

25/07/2022

VE3: Công bố thông tin về tỷ lệ SHNN tối đa

22/07/2022

VE3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VE3: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

14/06/2022

VE3: Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Long giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

14/06/2022

VE3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trọng giữ chức Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật

14/06/2022

VE3: Ông Nguyễn Văn Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

09/05/2022

VE3: Các Quyết định HĐQT về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và BKS

09/05/2022

VE3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VE3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE3 của CTCP Xây dựng điện VNECO3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 3 (địa chỉ: khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.