Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VE9: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 VE9 - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

18/01/2023

VE9: Báo cáo tài chính quý 4/2022

24/10/2022

VE9: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

VE9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

VE9: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua quy chế nội bộ và bầu Thành viên UBKT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/08/2022

VE9: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty và bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

01/08/2022

VE9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

VE9: Báo cáo tài chính quý 2/2022

31/05/2022

VE9: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/05/2022

VE9: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thanh Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

04/05/2022

VE9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

VE9: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

VE9: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

VE9: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2022

VE9: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE9 của CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Tầng trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Đầm, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
          - Nội dung họp: Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Phương hướng hoạt động của Công ty cho năm 2022 và các năm tiếp theo; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

22/03/2022

VE9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

VE9: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/01/2022

VE9: Báo cáo tài chính quý 4/2021