Tin tức & sự kiện

05/09/2022

VES: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/07/2022

VES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

VES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà Lê Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
          - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

07/04/2022

VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

VES: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

VES: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

VES: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

13/08/2021

VES: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Đức Mạnh

10/05/2021

VES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

21/03/2021

VES: Báo cáo thường niên 2020

18/03/2021

VES: Báo cáo tài chính năm 2020

15/03/2021

VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

12/03/2021

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/02/2021

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của VES

Ngày 05/02, ông Bùi Đức Mạnh đã trở thành cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES) sau khi mua thành công hơn 1.1 triệu cp.

17/02/2021

VES: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Đức Mạnh