Tin tức & sự kiện

31/07/2023

VES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

VES: Thay đổi nhân sự

24/04/2023

VES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 VES - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

29/03/2023

VES: Thông báo về trạng thái chứng khoán

29/03/2023

VES: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

27/03/2023

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

Đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của VES

Sau khi bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến trong BCTC năm 2022, CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

24/03/2023

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

VES đặt kế hoạch thoát lỗ trong năm 2023

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa công bố, CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES) đề ra kế hoạch có lãi 10 triệu đồng trong năm 2023.

23/03/2023

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2023

VES: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/09/2022

VES: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/07/2022

VES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

VES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà Lê Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
          - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.