Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,662 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 26,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/09/2022

VET: Công bố thông tin tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco

23/09/2022

VET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2022

VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

VET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

VET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/08/2022

VET: Thay đổi nhân sự

30/07/2022

VET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

VET: Ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022

23/07/2022

VET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VET: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

VET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VET: Thay đổi nhân sự

23/04/2022

VET: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

VET: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

VET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

VET: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ Thông báo trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nội dung chi tiết TCPH sẽ thông báo sau.

11/03/2022

VET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

VET: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022