Tin tức & sự kiện

21/08/2023

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2023

VGL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

VGL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).năm 2022

26/05/2023

VGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2023

VGL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

18/05/2023

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/04/2023

VGL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/04/2023

VGL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

VGL: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay cho Ông Nguyễn Minh Tính từ 10/04/2023

06/03/2023

VGL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/02/2023

VGL: Báo cáo thường niên 2022

13/02/2023

VGL: Báo cáo tài chính năm 2022

17/01/2023

VGL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel sẽ thông báo chi tiết trong thư mời.
+ Mọi thông tin cập nhật nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vingal.com.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại CTCP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel
Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/03/2023

06/01/2023

VGL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/01/2023

VGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

VGL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

08/12/2022

VGL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần CIC39

15/08/2022

VGL: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Hoàng Văn Nam