Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

VGR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

VGR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

VGR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/06/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

VGR: Báo cáo thường niên 2021

26/05/2022

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

VGR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/05/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

VGR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VGR: Thay đổi nhân sự

24/03/2022

VGR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

15/03/2022

VGR: Báo cáo tài chính năm 2021

03/03/2022

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/02/2022

VGR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

VGR: Báo cáo tài chính quý 4/2021

04/01/2022

VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị