Tin tức & sự kiện

27/09/2022

VGV: Nghi quyết chi trả cô tức năm 2021

22/09/2022

VGV: Thay đổi người công bố thông tin

13/09/2022

VGV: CBTT giải trình vi phạm hành chính về thuế của Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

01/09/2022

VGV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

VGV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

VGV: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

03/08/2022

VGV: Thay đổi nhân sự

02/08/2022

VGV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

24/06/2022

VGV: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Thị Đoan Trang tiếp tục giữ chức Kế Toán Trưởng

10/06/2022

VGV: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

31/05/2022

VGV: Thay đổi nhân sự Trung tâm Khoa học công nghệ xây dựng và môi trường thuộc Tổng công ty

12/05/2022

VGV: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

VGV: Thông báo sự cố kết nối Internet, không thể truy cập website www.vncc.vn

06/05/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

VGV: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

VGV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

VGV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

VGV: Báo cáo tài chính năm 2021