DNSE Detail Stock VGV

UPCOM: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

VGV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,034 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

36.87 tỷ

Doanh thu

683 tỷ

15.88%

1,030.55

0

0.11

10.18%

9.73%

4.14%

18.15%

6.11%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

87.32%

Oriental Consultants Global Co Ltd

6.92%

Khác

5.76%

Tin tức & Sự kiện