Tin tức & sự kiện

29/08/2022

VHF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

VHF: Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng

26/07/2022

VHF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VHF: Ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

18/07/2022

VHF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/05/2022

VHF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/05/2022

VHF: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ quản lý công ty

29/04/2022

VHF: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

VHF: Phạm Đình Cương - Giám đốc - đã mua 71,700 CP

25/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 71,700 CP

20/04/2022

VHF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VHF: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 71,700 CP

15/04/2022

VHF: Phạm Đình Cương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 71,700 CP

29/03/2022

VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và định hướng phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;
          - Nội dung họp: + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

17/03/2022

VHF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

10/03/2022

VHF: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

VHF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

VHF: Báo cáo tài chính năm 2021