Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 297 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/10/2023

Ngày thực hiện: 31/10/2023